HebrewEnglish (UK)
Holon Ninjas Sen B 13:0 Gedera Ice Tigers Sen B
Match
25-12-2015
Holon (Ice Peaks)
Holon Ninjas Sen B 13 : 0
Gedera Ice Tigers Sen B
25-12-2015 23:30
PG Pavel Adelman 1      1 PG Alexander Bucky
PG Gal Assa 1      1 PG Nikita Bucky
PG Erez Cohenca 1      1 PG Vladislav Katanov
PG Iouri Dobreikine 1      1 PG Mikhael Kuvshinov
PG Anatoly Gushchin 1      1 PG Stanislav Merkulov
PG Denis Gushchin 1      1 PG Dmitry Rozenfeld
PG Sergey Kryshtofovich 1      1 PG Boris Shcherbakov
PG NaamanRonen Levy 1      1 PG Gabriel Shpirer
PG Anton Mishanin 1      1 PG Sergey Titov
PG Evgeni Mokhov 1      1 PG Omer Sharir
PG Dmitry Muratov 1      32 GS Omer Sharir
PG Shimon Pinsler 1    29' 2  Alexander Bucky
PG Anton Senderov 1     
PG Ziv Sharon 1     
PG Sergey Yakel 1     
GS Anton Mishanin 12     
 Gal Assa 1 7'    
 Evgeni Mokhov 1 11'    
 Sergey Yakel 1 11'    
 Shimon Pinsler 1 14'    
 Dmitry Muratov 1 18'    
 Denis Gushchin 1 18'    
 Anton Senderov 1 19'    
 Sergey Kryshtofovich 1 19'    
 Iouri Dobreikine 1 27'    
 Sergey Yakel 1 27'    
 Evgeni Mokhov 1 36'    
 Sergey Yakel 1 36'    
 Gal Assa 1 45'    
 Sergey Kryshtofovich 1 47'    
 Denis Gushchin 1 47'    
 Gal Assa 1 50'    
 Evgeni Mokhov 1 53'    
 Iouri Dobreikine 1 53'    
 Sergey Yakel 1 53'    
 Anton Senderov 1 56'    
 Sergey Kryshtofovich 1 56'    
 Sergey Kryshtofovich 1 60'    
 Denis Gushchin 1 60'    
 Pavel Adelman 1 60'    

13 : 0 (5:0, 2:0, 6:0)

2015 Senior B Results Grid

2017-2018 Ice Senior B

2017-2018 Ice Senior B

No 2017 Sen B 1 2 3 4 5 6 7 8
1
Monsters Rishon
  4:1 5:2     8:1 4:2 5:3
2
Zoran-Kadima
1:4   6:1   8:3   15:2 10:0
3
Dragons Nes Ziona-2
2:5 1:6   5:4 OT 5:2 3:0   6:5
4
Jerusalem Bears
    4:5 OT   8:2     13:1
5
Beer Sheba-B7
  3:8 2:5 2:8   2:4 9:4 5:4 OT
6
Silver Fox Yehud-2
1:8   0:3   4:2   3:4 OT  
7
Dragons-3 Nes Ziona
2:4 2:15     4:9 4:3 OT    
8
White Bears Tel Mond
3:5 0:10 5:6 1:13 4:5 OT